Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi


Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podporována z dotačního programu Středočeského kraje
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III„,
a dále z dotace Magistrátu města Kladna.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je registrována v Dobrovolnickém centru Kladno od roku 2007. Touto službou je reagováno na potřeby dětí a rodičů, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a potřebují pomoc a podporu. Vyhodnotili jsme totiž, že dopad dobrovolnické činnosti je v případě rodin s dětmi daleko efektivnější, pokud se rodina nepotýká s problémy, které neumí sama vyřešit, nebo potřebuje při jejich řešení podpořit. V takových případech musí být soc. práce základem, na který je dobrovolnická činnost navázána. Naše služby se tak vyvinuly do podoby, kdy skloubení soc. práce a dobrovolnictví v rodině považujeme v daných podmínkách za ideální přístup ke klientským rodinám a ty si tento charakter spolupráce s námi rovněž chválí. Věříme, že díky většímu množství času, který jako organizace nejen prostřednictvím SAS, ale i prostřednictvím našich koordinátorů a dobrovolníků rodinám s dětmi věnujeme, má daleko větší dopad na základní činnosti služby SAS jmenované ve vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb., především pak na začleňování našich klientů do společnosti a zprostředkovávání kontaktů s jiným společenským prostředím, než je jim vlastní, což může mít velmi pozitivní vliv nejen na dospělé, ale také na děti a jejich budoucí život. Vnímáme, že díky týmové spolupráci jsme schopni v rodině zachytit problém už ve fázi, kdy se s ním dá dobře pracovat a nemusí se vůbec rozvinout v problém existenční, nebo dítě ohrožující, jsme tak schopni fungovat prakticky na všech třech úrovních prevence.

Sociální pracovnice služby:
Bc. Tereza Bělohradská
telefon: 774 333 207

Veřejný závazek sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi:

Poslání sociální služby
Poslání sociální služby je podpora sociálně a jinak znevýhodněných rodin s dětmi ve věkovém rozmezí 7 – 64 let, u nichž by mělo díky užívání služby dojít k rozvoji sebedůvěry, sociálních dovedností a sociální komunikace. Primárně podpořenými osobami jsou zákonní zástupci, sekundárně podpořenými osobami jsou pak jejich děti, případně další příbuzní.
Daná služba patří do volnočasových sociálně preventivních programů, a proto se významným způsobem podílí na předcházení sociálně nežádoucích jevů a sociálně–patologického chování, tj. záškoláctví, krádeže, toulky, šikana, drogový abúzus, sociální vyloučení atd. Účelem služby je tedy pomoc rodinám s dětmi, které mají problémy, jež nepříznivě ovlivňují fungování této rodiny a s jejichž řešením potřebuje rodina pomoci, přičemž se na řešení svého problému uživatelé podílejí a je v prvé řadě brán ohled na to, aby sami byli aktivní a nečekali jen, až jim někdo pomůže.
Realizační tým služby považuje uživatele, který vstupuje do služby, za sobě rovného s tím, že uživatel chce zlepšit svoji současnou situaci a aktivně se na tom podílet. Realizační tým služby se snaží chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením veřejností, a to pomocí systematického informování veřejnosti o službách Dobrovolnického centra na internetových stránkách, v místním tisku, pořádáním společných akcí, účastí na kulturních aktivitách a možností návštěvy zájemců přímo v organizaci.

Dle zák. 108/2006 je tedy sociální služba jedna ze služeb poskytovaných rodině s dítětem, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, které rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
c) sociálně terapeutické činnosti
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Způsob poskytování služby
Uživatelům služby je sociálním pracovníkem (pracovníkem v sociálních službách, asistentem sociálního pracovníka – dále jen sociálním pracovníkem nebo realizačním týmem) poskytováno základní sociální poradenství, možnost trávení volného času ve společnosti ostatních, určitým způsobem znevýhodněných rodin a také dobrovolníků s možností sdílení svých problémů a zkušeností, dále vzdělávání rodin a pomoc při vyřizování úředních a rodinných záležitostí.

Na realizaci sociální služby se podílejí také dobrovolníci, kteří v rámci své dobrovolnické činnosti mohou určitým způsobem přispět k cílům služby, jsou osobami pomocnými, majícími statut dobrovolníka dle Zákona o dobrovolnické službě a pracují výhradně se sekundárně podpořenými osobami, tzn. s dětmi zapojených uživatelů.

Dobrovolníci v rámci sociální služby mohou vykonávat tyto činnosti (dle Zákona o sociálních službách):
• aktivizační činnosti – nácvik a upevňovaní motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností podpořeného dítěte a zajištění podmínek pro přijatelné volnočasové aktivity,
• sociálně terapeutické činnosti – nespecifická socioterapie osobním příkladem v kontextu přátelského vztahu, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování dítěte,
• zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským prostředím – vyhledávání, spoluúčast a doprovázení dětí na zájmové aktivity,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí s ohledem na věk dítěte a zejména pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňovaní dítěte mezi vrstevníky a okolní komunitu.

Cíle sociální služby
1) Snížit následky nepříznivé situace uživatelů sociální služby
2) Zamezit porušování práv uživatelů sociální služby
3) Respektovat uživatele služby jako individuum se svobodnou vůlí a brát ho jako rovnocennou bytost
4) Napomáhat aktivizaci a zlepšení kvality života uživatelů sociální služby
5) Podporovat sebedůvěru, sebevědomí a osobnostní potenciál uživatele sociální služby
6) Aktivně podporovat samostatnost a naučit uživatele sociální služby aktivně využívat svůj volný čas
7) Resocializace a rozvoj dobré sociální komunikace uživatelů
8) Prevence sociálně patologických jevů a sociálního vyloučení

Cílová skupina sociální služby
Dle ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vč. pozdějších změn, je pro danou sociální službu cílová skupina jasně vymezena. Cílovou skupinou sociální služby jsou tedy uživatelé od 7 do 64 let a jejich rodiny, kteří pocházejí z různým způsobem znevýhodněného prostředí, to jest například:

– sociálně slabé rodiny s dětmi
– neúplné rodiny s dětmi
– rodiny s dětmi v náročné životní situaci
– rodiny s dětmi zatížené zdravotním handicapem
– rodiny s dětmi nesamostatnými, nedůvěřivými, se slabými školními výsledky
– rodiny s dětmi z kulturně, etnicky, jazykově či jinak znevýhodněného prostředí
– rodiny a děti šikanované, nebo které se samy staly agresorem
– imigranti, azylanti

Podrobná specifikace cílových skupin je uvedena v Rozhodnutí o udělení registrace pro výkon SAS Odborem sociálních věcí Středočeského kraje ze dne 7. 9. 2007, do něhož může kdokoliv z uživatelů, dobrovolníků i veřejnosti nahlédnout po domluvené schůzce se sociálním pracovníkem v prostorách DCK.

Odmítnutí uzavření smlouvy s potencionálním uživatelem

V souladu s ust. § 91 odst. 3. zákona o soc. službách 108/2006 Sb. může DCK v rámci sociální služby odmítnout uzavřít se zájemcem o užívání sociální služby smlouvu, pokud:

• DCK neposkytuje službu, o kterou osoba žádá
• DCK nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

S každým zájemcem o užívání dané sociální služby je jednáno individuálně a vždy se přihlíží k celkové situaci rodiny. Poskytovatel sociální služby se při rozhodování o odmítnutí uživatele řídí jednak obecnými výše zmíněnými předpisy dle zákona, ale také dle vnitřních pravidel organizace – Směrnice č. 22 – Práce s klienty a uživateli služeb, která jsou vytvořena organizací pro vlastní potřebu a doplňují obecně závaznou normu. Ve Směrnici č. 22 je mimo jiného uvedeno:

Organizace nemusí k užívání sociální služby přijmout tyto zájemce:

• Pokud zájemce nespadá do jasně vymezené věkové hranice, tj. 7 až 64 let.
• Zájemce nepochází z výše jmenovaných cílových skupin.
• Trpí-li potencionální uživatel drogovou či jinou sociálně patologickou závislostí a svým chováním by tedy mohl ohrožovat ostatní uživatele sociální služby, dobrovolníky či pracovníky DCK.
• Trpí-li zájemce psychickými problémy, které vyžadují ústavní péči.
• Je-li zájemce agresivní a nebezpečný svému okolí a společnosti.
• Páchá-li zájemce dosud aktivně a prokazatelně násilnou a majetkovou trestnou činnost, jež by mohla ohrozit realizaci služby.
• Je-li zájemce v takovém zdravotním stavu, jež vyžaduje odbornou péči v zařízeních nemocničního (ústavního) typu.
• Je-li zdravotní postižení zájemce takového rozsahu, že by sociální pracovník musel absolvovat řadu speciálních školení a u uživatele by v tu chvíli měl roli spíše osobního asistenta, což je nepřípustné.

Zájemci odmítnutí z výše uvedených důvodů obdrží doporučení k využívání jiné sociální služby, pakliže se taková v blízkosti místa působení DCK nachází. Jsou předány kontakty na poskytovatele sociálních služeb, které by pro ně byly vhodnější, případně sociální pracovník kontaktuje ostatní poskytovatele sám.

Principy a zásady poskytování sociální služby
Principy a zásady poskytování sociální služby vyjadřují hodnoty, jimiž se realizační tým sociální služby bude při realizaci aktivit dané služby řídit a jež budou hlavním „vodítkem“ při práci s uživateli sociální služby i dobrovolníky.

Principy sociální služby v DCK:

1. Respektování svobody uživatele sociální služby
Realizační tým bude důsledně dodržovat právo na svobodné rozhodnutí uživatele sociální služby, nebude ho nutit do aktivit, které se danému uživateli nebudou chtít provádět, nebo do aktivit takových, které by ho mohly jakkoliv ohrozit.

2. Respektování práv uživatele služby
Realizační tým sociální služby bude dbát na dodržování práv uživatelů sociální služby, respektovat jejich přání a potřeby a užívat k plnění tohoto principu dokumentů, jako je Úmluva o právech dítěte, která vstoupila v platnost 6. února 1991, Deklarace práv dítěte, Právo zdravotně postižených lidí aj.

3. Přiměřenost
Realizační tým sociální služby bude dbát na princip přiměřenosti, a to vzhledem k věku a duševním a fyzickým schopnostem uživatele.

4. Informovanost
Realizační tým sociální služby bude dbát na to, aby se k uživateli dostaly různé informace, které by pro něho mohly být přínosné a díky nimž by se mohl vyhnout možným problémům či získat nové informace a kontakty. Uživatel bude pravidelně informován o aktivitách poskytovaných v rámci sociální služby, bude obeznámen s právy a povinnostmi v rámci sociální služby a bude také upozorněn, že při jejich nedodržování mu hrozí výpověď uzavřené „Smlouvy o poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ (dále jen Smlouvy). Uživatel bude také rovněž informován o změnách v realizačním týmu, hlavně o změně osoby sociálního pracovníka, a o změně kontaktních údajů organizace.

5. Ochrana osobních údajů
Realizační tým sociální služby bude důsledně dodržovat ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Vyvaruje se možného úniku informací o jednotlivých uživatelích sociální služby, a to hlavně díky dodržování zásad bezpečné správy dokumentů s osobními údaji. Za porušení ochrany osobních údajů o uživatelích sociální služby bude viník dle míry provinění představenstvem organizace sankcionován, případně s ním bude rozvázán pracovní poměr. Každý uživatel sociální služby podepíše vedle Smlouvy, Registrační karty a dalších nezbytných dokumentů také samostatné prohlášení poskytovatele služby o nakládání s jeho osobními a citlivými údaji, o jejich uschování a archivaci. Bez podpisu tohoto prohlášení nemůže být s uživatelem sociální služby Smlouva uzavřena. V takovém případě je uživatel v sociální službě veden anonymně, případně je odkázán na jiného poskytovatele sociálních služeb v okolí.

6. Aktivizace
Realizační tým sociální služby bude v co největší možné míře podporovat samostatnost a zodpovědnost za své činy u každého uživatele sociální služby. Bude se snažit, aby se z uživatelů sociální služby stali aktivní spolutvůrci činností dané sociální služby.

7. Bezpečí a ochrana uživatelů sociální služby
Realizační tým sociální služby se bude aktivně podílet na ochraně uživatelů sociální služby před patologickými jevy, dále na ochraně před možným fyzickým či psychickým zneužitím uživatelů sociální služby, jejich týrání či mravnímu ohrožení. Při zjištění jakéhokoliv problému tohoto rázu bude realizační tým neprodleně informovat o této skutečnosti Policii ČR a orgány sociálně právní ochrany dětí.

8. Bezplatnost služby pro uživatele sociální služby
Sociální služba je všem uživatelům poskytována bezúplatně.
Dobrovolníci, kteří tráví aktivně volný čas s dětmi podpořených uživatelů sociální služby pracují pro organizaci bez nároku na finanční ohodnocení, protože dobrovolník není v DCK osobou v pracovně právním poměru.

9. Dobrovolnost
Všichni uživatelé sociální služby se mohou svobodně rozhodnout pro její využívání a také pro její ukončení.
Všichni dobrovolníci vstupují do vztahu s organizací dobrovolně a dobrovolnickou činnost vykonávají dle Zákona o dobrovolnické službě.

10. Metodické vedení dobrovolníků
Dobrovolníci trávící volný čas s dětmi uživatelů sociální služby v rámci dobrovolnického programu Pět P jsou od počátku své činnosti odborně metodicky vedeni koordinátorkou programu Pět P, která provádí pravidelný monitoring jejich činnosti a vztahu s dítětem uživatele sociální služby, konzultuje s dobrovolníky veškeré obtíže a problémy. Veškeré případné problémy v činnosti takové dvojice okamžitě konzultuje se sociálním pracovníkem sociální služby. Dobrovolníci mají v rámci své činnosti zajištěny supervize, jsou průběžně vzděláváni, hodnoceni a pro výkon dobrovolnické činnosti pojištěni dle Zákona o dobrovolnické službě.

11. Vzdělávání
Poskytovatel se bude snažit uživatele vzdělávat, poskytovat jim takové informace, které by pro ně mohly být potřebné (půjčování odborných publikací z fondu DCK, předávání a vysvětlování zpráv a příruček souvisejících s problémy cílové skupiny, možnostmi uplatnění aj., pořádání vzdělávacích seminářů).
Realizační tým sociální služby se v rámci zkvalitnění poskytování služeb bude i přes svou dosaženou odbornost rovněž vzdělávat, a to formou samostudia (půjčování publikací z fondu DCK, četba obecně platných právních norem, zákonů a příruček, studium nově vytvořených publikací a zpráv o tématech, týkajících se pracovníkovy činnosti) a také cíleným vzděláváním zajištěným organizací (účast na odborných seminářích a konferencích, účast na metodických a supervizních setkáních. Sociální pracovník stráví aktivním vzděláváním se na akreditovaných školeních minimálně 24 hodin/kalendářní rok).

Podmínky pro uplatňování vlastní vůle při řešení nepříznivé situace uživatele
S uživateli se pracuje s respektem a s pochopením jejich nepříznivé situace. Během plánování mohou vyjadřovat své návrhy, jak svoji situaci řešit. V průběhu samotné práce s uživatelem dochází k reflektování toho, zda je služba účinná. Uživatel se může vyjadřovat při schůzkách se sociálním pracovníkem nebo ho informovat telefonem či emailem.

Pracovní postupy sociální služby
Pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby jsou písemně zpracovány v registraci služby ze dne 7. 9. 2007. Jsou zde uvedeny informace o vstupu uživatele do sociální služby, o metodách práce, o způsobu zapojení uživatele do sociální služby a o jejím ukončení. Realizační tým podle těchto informací postupuje.

Vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením
Sociální pracovník přistupuje ke každému uživateli s respektem a chrání jeho osobní údaje. Uživatelé jsou vždy informováni o zachování mlčenlivosti. Cílem Dobrovolnického centra Kladno, z. s. je mimo jiné informovat o smyslu dobrovolnictví veřejnost a tím přispívat k odstranění předsudků.

Forma a kapacita, místo poskytování sociální služby
Služba je poskytována jak terénně, tak ambulantně. Ambulantně v našich prostorách na adrese Cyrila Boudy 1444, Kladno (dům techniky). Naše sociálně aktivizační služba působí terénně v tuto chvíli pouze v Kladně, nebo bezprostředním okolí Kladna (např. Libušín).
Za okamžitou kapacitu je považována kapacita služby dle počtu jejích zaměstnanců a počet klientů, se kterými jsme schopni pracovat v jeden moment. V tomto případě počítáme v jeden moment na jednoho pracovníka jednoho klienta – jednoho člena rodiny. V současné době u nás pracuje jedna sociální pracovnice.
Za maximální možnou denní kapacitu je považována kapacita pracovníka, kterou počítáme následujícím způsobem; jeden pracovník se věnuje klientovi v průměru 2 hodiny na konzultaci. Za osmihodinovou pracovní dobu zvládne jeden pracovník v daný den pracovat s maximálně čtyřmi rodinami.

Provozní doba služby
Služba je terénní formou dostupná v pracovní dny v čase 8-17hodin, případně dle domluvy. Ambulantní forma služby je dostupná v úterý 8-13hod a v pátek 10-15hod.

Podání stížnosti
Stížnost může být podána písemnou nebo ústní formou v rámci osobní schůzky nebo telefonického rozhovoru, o čemž je proveden zápis. Stížnost může být v písemné formě podána podepsaná či anonymní, ale v takovém případě je samozřejmě obtížnější situaci vyhodnotit a vzájemně mezi stěžovatelem a příjemcem stížnosti vyřešit. Stěžovatel může za sebe také delegovat jinou osobu, která stížnost předá.